POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa warunki rezerwacji miejsc noclegowych i korzystania z usług w Hostelu.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

 

1. Recepcja Hostelu jest czynna 24 godziny na dobę.
2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 15. 00 a kończy o godzinie 11.00.
3. W przypadku, kiedy zarezerwowany pokój będzie gotowy do użytku przed godz. 15.00 istnieje możliwość wcześniejszego meldunku.
4. Doba hostelowa kończy się o godzinie 11.00, do tego czasu pokój lub miejsce hostelowe powinno być zwolnione, a klucz zwrócony do recepcji.
5. Niewymeldowanie się do godziny 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, nie jest to jednak tożsame z przedłużeniem pobytu. W przypadku, gdy łóżko lub pokój zarezerwowany jest na kolejna dobę przez inną osobę, wówczas obsługa Hostelu uprawniona jest do wejścia do pokoju podczas nieobecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do bagażowni do późniejszego odbioru.
6. W chwili przyjazdu Goście zobowiązani są do okazania recepcjoniście ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy ) oraz uiszczenia całości opłaty za zarezerwowany nocleg.
7. Goście nieposiadający ważnego dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) nie mogą zostać przyjęci do hostelu.
8. Pracownicy hostelu mogą w każdej chwili pobytu poprosić gościa o potwierdzenie tożsamości.
9. W momencie zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 50 PLN lub odpowiadająca równowartości tej kwoty w innej walucie za klucz do pokoju oraz szafki osobistej.
10. Gość hostelowy winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry lub niepozostawienie depozytu za kluczyk w postaci 50 PLN lub ekwiwalentu w innej walucie uprawnia pracownika recepcji do odmowy zameldowania gościa i wydania mu klucza do pokoju.
11. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin lub też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Hostelu.
12. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Hostel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.
13. Hostel może odmówić świadczenia usług Gościowi w trakcie pobytu, jeżeli jego zachowanie naruszyło regulamin Hostelu lub w inny sposób naruszyło reguły współżycia społecznego na terenie hostelu. Należność za usługę nie podlega wówczas zwrotowi.
14. Zachowania rasistowskie, ksenofobiczne, homofobiczne są podstawą do odmówienia zameldowania lub skrócenia rezerwacji bez zwrotu kosztów pobytu.
15. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa, naruszającego porządek Hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste, Hostel zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej lub pracowników ochrony i poproszenia Gościa o opuszczenie hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane noclegi.
16. Rzeczy pozostawione przez gości w Hostelu będą przechowywane przez okres 30 dni. Po tym czasie zostaną zniszczone.
17. Akceptowany jest pobyt zwierząt w Hostelu, jedynie w przypadku rezerwacji pokoju prywatnego. W takim przypadku podbierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100 zł. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody spowodowane przez zwierzę.

 

ZASADY PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i elektronicznych substytutów. W przypadku złamania tego zakazu kara wynosi 200zł i jest egzekwowana przez personel Hostelu. Jeżeli z winy gościa dojdzie do włączenia się alarmu przeciwpożarowego, będzie on obciążony kosztami nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej.
2. Na terenie Hostelu, obowiązuje całkowity zakaz używania narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, w takiej sytuacji Hostel wezwie Policję, Straż Miejską lub pracowników ochrony i Gość zostanie usunięty z hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane noclegi.
3. Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00 pod rygorem kary w kwocie 100 zł za każde naruszenie zakazu.
4. Osoby niebędące gośćmi hostelowymi (niezameldowane w hostelu) nie mogą przebywać na terenie obiektu.
5. Wyjątek stanowią – goście osób zameldowanych mogą przebywać na terenie Hostelu wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika recepcji, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00.
6. Goście korzystający z noclegu w pokojach wieloosobowych są zobowiązani do powlekania pościeli pod kara 20 zł.
7. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy. Recepcja naliczy karę za powstałe zniszczenia. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
8. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz osobiste pozostawione w pokojach, częściach wspólnych oraz bagażowni.
9. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy ( z użycia sprzętu itp.)
10. W przypadku utraty któregokolwiek z udostępnionych gościowi kluczy, pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.
11. W przypadku, gdy zachowanie Gościa spowodowało obowiązek ponadstandardowego sprzątania, zostanie na niego nałożona kara do wysokości 200 zł.
12. Czajnika bezprzewodowego, żelazka itp. można używać tylko w miejscu do tego wyznaczonym.

 

REZERWACJA I OPŁATY

1. Rezerwacji dokonać można telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie internetowej.
2. Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia.
3. Dzieci mogą przebywać w hostelu pod opieką opiekunów, zameldowanie tylko w pokojach, w których nie przebywają inni goście.
4. Osoby niepełnoletnie od 16- tego roku życia mogą przebywać w hostelu w pokojach, w których nie przebywają inni goście, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody prawnych opiekunów zweryfikowanej przed przyjazdem przez menadżera hostelu. Hostel nie odpowiada za pobyt niepełnoletnich i nie sprawuje nad nimi opieki.
5. Cena za nocleg nie jest stała, jest regulowana dostępnością miejsc w Hostelu. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej hostelu. Po dokonaniu rezerwacji zagwarantowana jest niezmienność uzgodnionej ceny za usługę.
6. Ostateczne dokonanie rezerwacji następuje wraz z dokonaniem wpłaty zaliczki. Płatności należy dokonać na nr konta dostępny w zakładce kontakt na stronie internetowej. Brak wpłaty lub przesłania potwierdzenia dokonania przelewu w terminie określonym przez osobę przyjmującą daną rezerwację, skutkuje jej anulowaniem.
7. Zaliczka podlega zwrotowi, jeżeli rezerwacja Gościa indywidualnego zostanie odwołana w terminie nie później niż na 24 godziny przed terminem planowanego przyjazdu. Jeżeli rezerwacja jest dokonywana na 2 dni przed przyjazdem zaliczka jest bezzwrotna.
8. W przypadku dokonania rezerwacji i niepojawienia się w zadeklarowanym terminie przyjazdu, Hostel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedna dobę hostelową, obciąży kartę kredytową Gościa oraz anuluje rezerwację.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających pobyt gościa zarezerwowanym pokoju – hostel udostępni dla gościa inny pokój o równorzędnym standardzie. Jeżeli okaże się to niemożliwe, hostel zapewni pokój o podobnym standardzie w innym obiekcie.
10. Przedłużenie terminu pobytu jest możliwe w przypadku dysponowania przez Hostel wolnymi miejscami.
11. Gość jest zobowiązany zapłacić przed zakwaterowaniem całą należną kwotę za nocleg w Hostelu. Płatności w dokonuje się gotówką lub kartą.
12. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa opłata za niewykorzystane noclegi podlega zwrotowi jedynie w sytuacji wcześniejszego zgłoszenia na minimum 24h przed nowym terminem wyjazdu.
13. Personel Hostelu dokłada wszelkich starań, żeby w miarę możliwości umieszczać gości z jednej rezerwacji w tym samym pokoju.
14. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłosić w momencie zakładania rezerwacji. Faktury wystawiamy w terminie do 7 dni od daty realizacji usługi. Po wystawieniu paragonu nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.
13. Potwierdzenie rezerwacji wystawiane przy postępowaniach wizowych dla gości są wystawianie przez hostel jedynie w przypadku rezerwacji całkowicie przedpłaconych na pobyt. Zaliczka w takich przypadkach nie jest zwracana nawet, jeżeli postępowanie wizowe przebiegło negatywnie.

 

REZERWACJE GRUPOWE

1. Za rezerwację grupową należy rozumieć rezerwację na 10 lub więcej osób.
2. Proces rezerwacji grupowych jest przeprowadzany bezpośrednio z kierownictwem hostelu uzgadniając wszystkie warunki rezerwacji, które mogą różnić się od warunków rezerwacji indywidualnych.
3. Warunki płatności rezerwacji grupowych – wymagana jest zaliczka w wysokości 50% płatna do 7 dni od założenia rezerwacji, pozostała kwota musi zostać uregulowana do momentu przyjazdu, chyba, że zostały wynegocjowane inne warunki
4. Warunki anulowania rezerwacji grupowych:
• do 30 dni przed przyjazdem można anulować rezerwację – w takim wypadku zaliczka jest zwracana na konto klienta po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 100 zł,
• modyfikowanie rezerwacji grupowej jest możliwe w ramach dostępności wolnych miejsc, w przypadku, jeśli w pokojach pozostają wolne łóżka, które są zablokowane jest za nie naliczana opłata w wysokości 50% wartości
• wymagane jest mailowe powiadomienie o rezygnacji z rezerwacji.
5. Hostel zastrzega sobie prawo indywidualnych warunków dla grup 30 osób, które są ustalone w potwierdzeniu rezerwacji.
6. Zakwaterowanie grup z osobami niepełnoletnimi wymagane jest wraz z opiekunem.
7. Grupa jest zobowiązana do wyznaczenia osoby do kontaktu z Hostelem,
8. W przypadku pobytu grupowego organizator grupy zobowiązany jest do wypełnienia listy uczestników (imiona i nazwiska) oraz przekazaniu jej do recepcji hostelu w celu usprawnienia procesu meldunku
9. Przy meldunku pobierany jest depozyt grupowy w wysokości ustalanej każdorazowo indywidulanie. Depozyt jest zwracany przy wymeldowaniu, w przypadku braku szkód spowodowanych przez członków grupy.
10. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie starty lub uszkodzenia mienia hostelu oraz naruszenia jego regulaminu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG HOSTELU

1. Pokoje wieloosobowe są pokojami koedukacyjnymi. Każde łóżko w tych pokojach przeznaczone jest wyłącznie dla jednej osoby.
2. Zabrania się użyczania pokoju osobom niezameldowanym w Hostelu.
3. Goście zobowiązani są do postępowania zgodnie z instrukcjami przeciwpożarowymi oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek elektrycznych, żelazek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Zakaz ten nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komputerowych oraz urządzeń RTV.
5. Do dyspozycji Gości są tzw. części wspólne: sala wspólna, aneksy kuchenne połączone z jadalnią.
6. Czystość i porządek należy zachować zarówno w częściach wspólnych jak i w pokojach.
7. Podczas dłuższych pobytów tych samych osób, pokoje przez nie zajmowane sprzątane są po trzeciej dobie hostelowej. Natomiast pościel wymieniana jest po upływie siódmej doby hostelowej.
8. Opłaty dodatkowe pobierane są za wypożyczenie ręcznika oraz pranie.

 

RODO

1. Dokonując rezerwacji, Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Hostelu. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Hostel zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zm.)
2. Total Project Management S.C. A. Członka K. Członka zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w zbiorze danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z prowadzeniem Usług, z tytułu których Gościowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Total Project Management S.C. A. Członka K. Członka.