REGULAMIN

REGULAMIN PATCHWORK DESIGN HOSTEL

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa warunki rezerwacji miejsc noclegowych i korzystania z usług w Hostelu.
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
1. Recepcja Hostelu jest czynna 24 godziny na dobę.
2. Doba hostelowa rozpoczyna się o godzinie 15. 00 a kończy o godzinie 11.00.
3. W przypadku kiedy zarezerwowany pokój będzie gotowy do użytku przed godz. 15.00 istnieje możliwość wcześniejszego meldunku.
4. Doba hostelowa kończy się o godzinie 11.00, do tego czasu pokój lub miejsce hostelowe powinno być zwolnione, a klucz zwrócony do recepcji.
5. Niewymeldowanie się do godziny 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, nie jest to jednak tożsame z przedłużeniem pobytu. W przypadku gdy łóżko lub pokój zarezerwowany jest na kolejna dobę przez inną osobę, wówczas obsługa Hostelu uprawniona jest do wejścia do pokoju podczas nieobecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do bagażowni do późniejszego odbioru.
6. W chwili przyjazdu Goście zobowiązani są do okazania recepcjoniście ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość oraz uiszczenia całości opłaty za zarezerwowany nocleg.
7. Goście nie posiadający ważnego dokumentu nie mogą zostać przyjęci do hostelu.
8. W momencie zameldowania, w przypadku rezerwacji dotyczącej pobytu w pokojach wieloosobowych, pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 50 PLN lub odpowiadająca równowartości tej kwoty w innej walucie za klucz do pokoju oraz szafki osobistej.
9. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin lub też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie Hostelu.
10. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Hostel zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zatrzymania opłaty należnej za pobyt Gościa.
11.Hostel może odmówić świadczenia usług Gościowi w trakcie pobytu, jeżeli jego zachowanie naruszyło regulamin Hostelu lub w inny sposób naruszyło reguły współżycia społecznego na terenie hostelu. Należność za usługę nie podlega wówczas zwrotowi.
12. W przypadku nieodpowiedniego lub agresywnego zachowania Gościa, naruszającego porządek Hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste, Hostel zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej lub pracowników ochrony i poproszenia Gościa o opuszczenie hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystane noclegi.
13. Rzeczy pozostawione przez gości w Hostelu będą przechowywane przez okres 30 dni. Po tym czasie zostaną zniszczone.
14. Akceptowany jest pobyt zwierząt w Hostelu, jedynie w przypadku rezerwacji pokoju prywatnego. W takim przypadku podbierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100 zł. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody spowodowane przez zwierzę.
ZASADY PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. W Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku złamania tego zakazu kara wynosi 200zł i jest egzekwowana przez personel Hostelu. Jeżeli z winy gościa dojdzie do włączenia się alarmu przeciwpożarowego, będzie on obciążony kosztami nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej.
2. Na terenie Hostelu, obowiązuje całkowity zakaz używania narkotyków lub innych środków psychoaktywnych.
3. Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 pod rygorem kary w kwocie 100 zł za każde naruszenie zakazu.
4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz osobiste pozostawione w pokojach oraz częściach wspólnych.
6. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, wody itp.)
7. W przypadku utraty któregokolwiek z udostępnionych gościowi kluczy, pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

8. W przypadku, gdy zachowanie Gościa spowodowało obowiązek ponadstandardowego sprzątania, zostanie na niego nałożona kara do wysokości 200 zł.
9. Goście osób zameldowanych mogą przebywać na terenie Hostelu wyłącznie za wiedzą i zgodą pracownika recepcji, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00.
10.Czajnika bezprzewodowego, żelazka itp. można używać tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
REZERWACJA I OPŁATY
1. Rezerwacji dokonać można telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza rezerwacyjnego znajdującego sie na stronie internetowej.
2. Cena za nocleg jest nie jest stała, jest regulowana dostępnością miejsc w Hostelu. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej hostelu. Po dokonaniu rezerwacji zagwarantowana jest niezmienność uzgodnionej ceny za usługę.
3. Ostateczne dokonanie rezerwacji następuje wraz z dokonaniem wpłaty zadatku. Płatności należy dokonać na nr konta dostępny w zakładce kontakt na stronie internetowej. Brak wpłaty lub przesłania potwierdzenia dokonania przelewu w terminie określonym przez osobę przyjmującą daną rezerwację, skutkuje jej anulowaniem.
4. Zadatek podlega zwrotowi, jeżeli rezerwacja Gościa indywidualnego zostanie odwołana w terminie nie później niż na 24 godziny przed terminem planowanego przyjazdu. Jeżeli rezerwacja jest dokonywana na 2 dni przed przyjazdem zadatek jest bezzwrotny.
5. W przypadku dokonania rezerwacji i nie pojawienia się w zadeklarowanym terminie przyjazdu, Hostel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedna dobę hostelową, obciąży kartę kredytową Gościa oraz anuluje rezerwację.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających pobyt gościa zarezerwowanym pokoju – hostel udostępni dla gościa inny pokój o równorzędnym standardzie. Jeżeli okaże się to niemożliwe, hostel zapewni pokój o podobnym standardzie w innym obiekcie.
7. Przedłużenie terminu pobytu jest możliwe w przypadku dysponowania przez Hostel wolnymi miejscami.
8. Gość jest zobowiązany zapłacić przed zakwaterowaniem całą należną kwotę za nocleg w Hostelu. Płatności w dokonuje się gotówką lub kartą.
9. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa opłata za niewykorzystane noclegi podlega zwrotowi jedynie w sytuacji wcześniejszego zgłoszenia na minimum 24h przed nowym terminem wyjazdu.
10. Personel Hostelu dokłada wszelkich starań, żeby w miarę możliwości umieszczać gości z jednej rezerwacji w tym samym pokoju.
11. Potrzebę otrzymania faktury należy zgłosić w momencie meldunku. Faktury wystawiamy w terminie do 7 dni od daty realizacji usługi na podstawie odpowiedniego paragonu fiskalnego.
12. Potwierdzenie rezerwacji wystawiane przy postępowaniach wizowych dla gości są wystawianie przez hostel jedynie w przypadku rezerwacji całkowicie przedpłaconych na pobyt, na co najmniej 3 noce. Zadatek w takich przypadkach nie jest zwracany nawet, jeżeli postępowanie wizowe przebiegło negatywnie.
REZERWACJE GRUPOWE
1. Za rezerwację grupową należy rozumieć rezerwację na 10 lub więcej osób.
2. Proces rezerwacji grupowych jest przeprowadzany bezpośrednio z kierownictwem hostelu uzgadniając wszystkie warunki rezerwacji, które mogą różnić się od warunków rezerwacji indywidualnych.
3. W przypadku pobytu grupowego organizator grupy zobowiązany jest do wypełnienia listy uczestników wraz z ich danymi osobowymi oraz przekazaniach do recepcji hostelu w celu usprawnienia procesu meldunku
4. Przy meldunku pobierany jest depozyt w wysokości 50 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie od każdej osoby. Depozyt jest zwracany przy wymeldowaniu, w przypadku braku szkód spowodowanych przez członków grupy
5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie starty lub uszkodzenia mienia hostelu oraz naruszenia jego regulaminu
ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG HOSTELU
1. Pokoje wieloosobowe są pokojami koedukacyjnymi. Każde łóżko w tych pokojach przeznaczone jest wyłącznie dla jednej osoby.
2. Zabrania się użyczania pokoju osobom niezameldowanym w Hostelu.
3. Goście zobowiązani są do postępowania zgodnie z instrukcjami przeciwpożarowymi oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa.
4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek elektrycznych, żelazek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Zakaz ten nie dotyczy ładowarek i zasilaczy komputerowych oraz urządzeń RTV.
5. Do dyspozycji Gości są tzw. części wspólne: sala wspólna, sala komputerowa, aneksy kuchenne połączone z jadalnią.
6. Czystość i porządek należy zachować zarówno w częściach wspólnych jak i w pokojach.
7. Podczas dłuższych pobytów tych samych osób, pokoje przez nie zajmowane sprzątane są po trzeciej dobie hostelowej. Natomiast pościel wymieniana jest po upływie siódmej doby hostelowej.
8. Opłaty dodatkowe pobierane są za wypożyczenie ręcznika oraz pranie. Za wypożyczenie żelazka, deski do prasowania oraz suszarki do włosów, suszarki na bieliznę pobierana jest kaucja w wysokości 20 zł
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Dokonując rezerwacji, Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Hostelu. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez Hostel zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 133, poz. 883 ze zm.)
2. Total Project Manegement S.C. A. Członka K. Członka zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w zbiorze danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z prowadzeniem Usług, z tytułu których Gościowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Total Project Manegement S.C. A. Członka K. Członka.
3. Prawem właściwym do sporów pomiędzy Total Project Manegement S.C. A. Członka K. Członka a Gościem jest prawo polskie. Sprawy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby TPM.
4. Kierownictwo oraz personel Hostelu dokłada wszelkich starań by świadczone usługi były na najwyższym poziomie. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług oraz reklamacje przyjmowane są w recepcji Hostelu.

BOOKING